Kömür Denetimi

Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla İstanbul’da satışa sunulacak kömürlerin özelliklerini, üretim, pazarlama ve tüketim aşamalarında denetlenmesine ilişkin esasları kapsayan ve her yıl alınan İstanbul Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda teknik personelimiz tarafından düzenli olarak denetimler gerçekleştirilmektedir.

Kömür Satış İzni

Kömür ve kömür briketi üretimi yapan, kömür ithal eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından İstanbul il sınırları içerisinde kömür satışı yapılmak istenildiğinde Belediye Başkanlığımıza başvurulması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin tesisleri ilgili kurulca mahallinde incelenmekte ve tesisten numuneler alınarak uygun olanlara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenen “Kömür Satış İzin Belgesi” verilmektedir.